آمریکا دموکراسی هم دارد!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) America has democracy too! Author: Mohammad Khodkhodaie


مردم  شریف و شهید
پرور  ایران!

آمریکا جز خشونت و اسارت و سکس

دموکراسی و تکنولوژی و قانون گرایی نیز دارد

چرا آن ها را فرا نمی گیرید!

لاوو

لاو

عرفان و اعتراض

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink