آرامشم…وقتی دوس داری همه چیز اروم باش نمیش…. 

همیش ی نفر هس ک ناراحتت کن…. 

ی نفرم هس ک وجودش آرامش…. 

ولی وقتی داری با آرامشت میحرفی… 

اگ ی نفرحالتو بد کن… توام حال اونو خراب میکنیی… 

ببخش ک باعث شدم حالت بد بشه…. 

ببخش ک نمیتونم حالتو خوب کنم…. 

برا همه چیز ببخش….. 

فراترازچیزی ک فک میکنی دوست دارم…. 

دراصل ساده بودنتو دوست دارم….. 

#samane

#دست نوشت

#مخاطب دار

این مطلب در جملات کوتاه. پست شده بود. شما میتوانید آن را به لیست علاقه مندی هایتان اضافه کنید. permalink